Výročná členská schôdza ŠK Topoľčianky

Výročná členská schôdza ŠK Topoľčianky.

Športový klub Topoľčianky Ťa pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.01.2018 v Dome kultúry a služieb obce Topoľčianky v malej sále o 17.30 hod .

Zúčastniť sa môže každý člen klubu a tiež zákonný zástupca (rodič) člena klubu. Hlasovacie právo má člen klubu s vekom 15 rokov a viac, za členov mladších ako

15 rokov hlasuje ich zákonný zástupca.

Program:

          Privítanie, program schôdze          

          Schválenie programu         

          Prezentácia (foto – video)– aktivity klubu v roku 2017

          Voľba Výkonného výboru – predsedu, tajomníka, hospodára a členov          

          Správa o činnosti klubu v roku 2017        

          Správa o hospodárení klubu v roku 2017

          Správa revíznej komisie za rok 2017       

          Rozpočet a plán činnosti na rok 2018      

          Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018         

          Voľba revíznej komisie na rok 2018         

          Tréningový proces v roku 2017 a plán na rok 2018       

          Informácie o príspevku – 2% a 3% z dane          

          Aktivity cykloturistov v roku 2017 a plán na rok 2018    

          Vyhodnotenie výsledkov detí a mládeže za rok 2017    

          Diskusia       

          Záver                         

          Občerstvenie, fotogaléria                                                                                                 

 

 

Prosíme o zaslanie návratky – potvrdenie účasti na email: cyklotopky@gmail.com  formou správy: 

„Potvrdzujem svoju účasť na VZ ŠK Topoľčianky  ……………….. (meno + počet osôb)“

najneskôr do 10.1.2018.

Kto sa už zaslal návratku nemusí odpovedať.

Radi privítame našu mládež, no aj ich rodičov.

Kto príde má nárok na dobrú kapustnicu a občerstvenie.

Pre rok 2018 sme pripravili novy dizajn nášho dresu – ŠK Topoľčianky.
 
Na schôdzi Vám ho predstavíme a po oficiálnej časti si budete môcť dres objednať. 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

Výkonný výbor ŠK Topoľčianky