Športový klub Topolčianky
Hlavná 202/79
951 93 Topolčianky

č.u.: SK66 5600 0000 0057 1327 3001
IČO: 42366585

e-mail: cyklotopky@gmail.com
telefónne číslo: 0917 443 003