XCO Drozdovo 2017 – popis trate

Po úspešnom 1. ročníku súťaže horskej cyklistiky v disciplíne XCO na Drozdove tu máme jeho ďalšie pokračovanie. Súťaž organizuje opäť ŠK Topoľčianky v podobnom zložení na rovnakom mieste no s trocha pozmenenou a dúfam, že vylepšenou traťou, ktorá je rozdelená na tri kategórie:

  • malý okruh ( 800m )
  • stredný okruh ( 1500m )
  • veľký okruh ( 3600m )

A práve veľkému okruhu by som chcel venovať nasledujúce riadky.

Centrum diania, ako som už spomínal, bude v športovom areáli Drozdovo so štartom pod zjazdovkou, ako tomu bolo v roku 2015.

Po odštartovaní trať povedie trochu netradične – rovno do technickej pasáže lesných singláčov, takže dobrý štart bude základom úspechu. Následne sa pretekári na okamih opäť objavia v blízkosti štartu a cieľa, a začína prvé vážnejšie stúpanie. Po ňom nasleduje opäť kvalitná spleť cestičiek namotaných pomedzi stromy, ktorá preverí techniku jazdcov. Po výjazde z lesa sa dostávame na lúku, ktorá pretekárov výživným výšľapom vyvedie opäť medzi stromy až na vrchol trate. Tu je zmena oproti minulému ročníku. Trať nepokračuje ďalej lesom po hrebeni, ale z vrcholu popri zjazdovke pomedzi stromy nadol. Tu máme tohtoročný „Strmhlav“, ktorý preverí Vaše down hillové schopnosti. Samozrejme nie je jediný, ale z môjho pohľadu najlepší. Po ňom ešte technika v lese a šup cez lúku popri Depe rýchlym zjazdom dole. Opäť les a konečne nejaký ten brod. Nebuďte však smutní, nebude jediný. A je dôvod na radosť, lebo pred cieľom na Vás čakajú ešte nejaké krátke, ale za to strmé výšľapy.

Takto nejako by som veľmi stručne zhrnul charakter našej trate: „Strmá, kľukatá a rýchla“.

Ak ste ochutnali jej panenskú podobu v roku 2015 a ľúbila sa Vám, tak určite neoľutujete. Je ešte technickejšia a rôznorodejšia. Jednoducho lepšia.

V cieli bude na Vás okrem cien čakať občerstvenie a umyvárka bicyklov.

Verím, že si u nás každý nájde to svoje a prežijeme spoločne skvelý športový deň v prekrásnom horskom prostredí.

ŠK Topoľčianky sa teší na Vašu účasť!

 

 

 

 

XCO Drozdovo 2017 – Description of the track

 

After the successful 1st year of MTB competition in XCO at Drozdovo, there ́s another

continuation. The competition is again organized by ŠK Topoľčianky in a similar composition  at

the same place, but with a changed and hopefully, improved track, which is divided into three

categories:

 

– short circuit ( 800m )

 

– middle circuit ( 1500m )

 

– long circuit ( 3600m )

 

And I just want to devote the following lines to the description of the long circuit.

 

As it has already been mentioned, the centre of the event is in a sport areal Drozdovo with the start

below the slope, similarly to the year 2015.

 

After the start, the track leads unconventionally – directly into the technical section of the forest

singletrails. So, a good start is going to be the basis for success. Then, the riders will appear again

near the start and finish line, and the first serious up-hill begins. It ́s again followed by a high-

quality tangle of paths traversed by trees, which will test the technique of the riders. After leaving

the forest, we get to a meadow, which leads the riders through a steep up-hill back amongst the

trees to the top of the trail. Here there is a change comparing to the previous year. The trail doesn ́t

continue through the forest along the mountain ridge, but it leads down from the top along the

slope amongst the trees. Then, we have prepared a steep downhill for this year, which will check

up your downhill skills. Of course, it ́s not the only one downhill, however, from my point of view

it ́s the best one. After that, there ́s a technical passage through the forest and across the meadow

past the depo followed by a fast downhill. Once again through the forest and then the ford of the

river is finally followed. Anyway, don ́t be sad, it isn ́t the only one. And there is a reason for

joy, because some short, but steep uphills are waiting for you before finishing.

 

This is just a very brief characteristic of our track: „Steep, crooked and fast“.

 

If you tried its untoutched nature in 2015 and enjoyed it, you certainly won ́t regret it again. Well,

it ́s even more technical and varied this time. Simply, it ́s better.

 

Apart from the prizes, a refreshment and a bike wash station will be waiting for you at the finish

line. I believe that everybody will find themself and we ́ll spend a great sport day together in the

beautiful mountain environment.

 

ŠK Topoľčianky is looking forward to your participation!